เลขหมู่ DS570.ม7 ร62
ชื่อผู้แต่ง รัชนี สาดเปรม (Rachanee Sardpream)
ชื่อวิทยานิพนธ์ บทบาทของชาวมุสลิมในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตั่งแต่ พ.ศ. 2325-2453 (The role of Muslims in the central and Southern parts of Thailand during the Rattanakosin period A.D. 1782-1910)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร