เลขหมู่ HJ2317 ก63
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา จินตกานนท์ (Kanchana Chintakanon)
ชื่อวิทยานิพนธ์ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับภาษีอากรการพนัน พ.ศ. 2367-2460 (Government's policy towards gambling taxes 1824-1917)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร