เลขหมู่ DS582.6 ป41
ชื่อผู้แต่ง ปราณี ชวางกูร (Pranee Javangkun)
ชื่อวิทยานิพนธ์ คดีพระปรีชากลการ (พ.ศ. 2421-2422) กับการเมืองภายในของไทย (The case of Phra Preechakonlakan (1879-1880) and Thai internal politics)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร