เลขหมู่ HE884.55 พ2
ชื่อผู้แต่ง พจนา เหลืองอรุณ (Photjana Luangaroon)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การเดินเรือพาณิชย์กับเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2398-2468 (Commercial shipping and Thai economy 1855-1925 A.D.)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/Abstract
  2. เอกสารฉบับเต็ม/Full Text

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร