เลขหมู่ สถ.2/09 2552-001
ชื่อผู้แต่ง ทศพร อนันตพิพัฒน์ (Tosaporn Anontapipat)
ชื่อวิทยานิพนธ์ แนวทางการออกแบบสวนสาธารณะระดับชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาสวนรมนีนาถ (Community Park for elderly : a case study of Rommaninat Park)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/Abstract
  2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร