เลขหมู่ PL4177 ธ64
ชื่อผู้แต่ง ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว (Thanyalak Sangkaew)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยวิธี KWL PLUS กับวิธีสอนแบบปกติ (A comparison of summary writing achievement of mathayomsuksa 3 students by using KWL plus instruction and the traditional method)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร