เลขหมู่ LC4706.ท9 ว63
ชื่อผู้แต่ง วัฒนา เสนนอก (Wattana Sannook)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การใช้แบบฝึกเสริมทักษะทางภาษาเรื่องการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดแม่กดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร