เลขหมู่ PL4201.9 ก75
ชื่อผู้แต่ง เกศราพร มากจันทร์ (Kesaraporn Magjan)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์สารคดีท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาภาษาไทย
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร