เลขหมู่ LC4219 ท63
ชื่อผู้แต่ง ทิพย์ภาพร เนตรแก้ว (Tippaporn Nedkalw)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การใช้เบี้ยอรรถกรในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวกรณีอัมพาตครึ่งท่อน (The effect of taken economy reinforcement in shaping aggressive behavior in the paraplegia student)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร