เลขหมู่ บค.1/01 2514-010
ชื่อผู้แต่ง พัชรินทร์ บุณยนิยม
ชื่อวิทยานิพนธ์ ระบบความเชื่อของคนจีนในเขตเทศบาล จังหวัดชลบุรี   ระดับ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/ภาควิชา ภาควิชาโบราณคดี
เอกสารฉบับเต็ม
  1. สารนิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร