เลขหมู่ LC4704.85 ส46
ชื่อผู้แต่ง สมาน ทวีเลิศ (Saman Taweelerd)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การใช้โปรแกรมฝึกการเชื่อมโยงการจำคำเพื่อความสามารถในการจำคำที่ประสมด้วยพยัญชนะและสระสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Using association training program to increase word recalling of a learning disabled student)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร