เลขหมู่ มศ.2/02 2551-004
ชื่อผู้แต่ง เฉลิมใจ บัวจันทร์ (Chalermjai Buajan)
ชื่อวิทยานิพนธ์ สัญลักษณ์ดอกบัวจากพุทธปรัชญาสู่งานออกแบบสถานส่งเสริมทางปัญญา (A contemporary design concept for intellectual child centre based on the Buddhist lotus philosophy)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาการออกแบบภายใน
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร