เลขหมู่ จปภ.2/02 2551-004
ชื่อผู้แต่ง ชัยพร ตังประเสริฐ (Chaiyaporn Tangprasert)
ชื่อวิทยานิพนธ์ ดอกไม้ในรูปลักษณ์แห่งจินตนาการ (Flower in form of imagination)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาประติมากรรม
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/abstract
  2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร