เลขหมู่ บค.2/05 2547-002
ชื่อผู้แต่ง ปริวรรต ธรรมาปรีชากร (Pariwat Thammapreechakorn)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การใช้เครื่องถ้วยจีนและเครื่องถ้วยเวียดนามในการกำหนดอายุหลักฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ : กรณีศึกษาลวดลายปูนปั้นประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-24 (Using dated Chinese and Vietnamese ceramics for studying Thai archaeological works and art styles : a case study on the 14th-18th centuries stucco decorations of ancient monuments in Thailand)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/abstract
  2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร