เลขหมู่ มศ.2/01 2547-010
ชื่อผู้แต่ง ธิญาดา ยอดแก้ว (Thiyada Yordkaew)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน (The study of culture symbols in Asean countries)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร