เลขหมู่ DS570.ม6อ45 2546
ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ ทับสกุล (Orawan Thabsakul)
ชื่อวิทยานิพนธ์ หลวงพ่ออุตตมะ : ผู้นำทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้านมอญพลัดถิ่นที่ สังขละบุรี (Luang Por Uttama : culture hero and the social and cultural chang of diaspora Mon village in Sangkhlaburi)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชามานุษยวิทยา
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร