เลขหมู่ DS570.ม6พ84 2546
ชื่อผู้แต่ง แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง (Prair Sirisakdamkeong)
ชื่อวิทยานิพนธ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในย่านสายกลาง จังหวัดยะลา (The interrelationship between Malay Muslims and the Chinese in the market place, "Sai Klang", in Yala province)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา Architectural Heritage Management and Tourism (International Program)
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร