เลขหมู่ สถ.2/04 2545-008
ชื่อผู้แต่ง อัครพันธุ์ พันธุ์สัมฤทธิ์ (Akarapan Pansamrit)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาสถาปัตกรรมวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร (วัดสมอราย) (A study of architecture of Wat Rachathiwasrachaworawiharn (Wat Samorai))   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร