เลขหมู่ PL4209.1 ธ56
ชื่อผู้แต่ง ธนิกาญจน์ จินาพันธ์ (Tanikan Jinapan)
ชื่อวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าในกวีนิพนธ์ไทยที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) (The analysis of themes and values in Thai S.E.A write award-winning poetic works)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาภาษาไทย
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร