เลขหมู่ LB1050.58 อ72
ชื่อผู้แต่ง เอกรัตน์ ศักดิ์เพชร (Ekkarat Sukpetch)
ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลการเรียนรู้และความชอบจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง "ไข่เค็ม" ที่ใช้ตัวการ์ตูนหนังตะลุงและตัวการ์ตูนทั่วไป (Learning effectiveness and preference of a supplementary reading book titled "Kai Khem" using shadow play and general cartoon character)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร