เลขหมู่ PL4195.ร8 น24
ชื่อผู้แต่ง นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ (Nonglak Soongsumaln)
ชื่อวิทยานิพนธ์ ระบบเสียงภาษาลาวเดิม ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (A phonological system of the Laoderm dialect Bo Kradan sub-district, Paktho district, Ratchaburi province)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาภาษาไทย
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร