เลขหมู่ บค.2/03 2524-006
ชื่อผู้แต่ง กรรณิการ์ วิมลเกษม (Kannika Vimonkasam)
ชื่อวิทยานิพนธ์ อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ (Fakkham scripts found in Northern Thai inscriptions)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาจารึกภาษาไทย
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร