เลขหมู่ บค.2/03 2538-003
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา จันทนา (Sukanya Janthana)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาวิเคราะห์ผู้แต่งกลอนบทละครเรื่องดาราวงศ์ (The analitical study of the poetic dramatist who wrote the "Darawongse")   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาจารึกภาษาไทย
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร