เลขหมู่ สถ.2/04 2538-001
ชื่อผู้แต่ง วงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (Wongchat Chatrakul Na Ayuddhaya)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาสถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร (The study on architecture in the ecelesiatical section of Wattheptidaramworawihan)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/Abstract
  2. เอกสารฉบับเต็ม/Full Text

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร