เลขหมู่ บค.2/08 2533-001
ชื่อผู้แต่ง ฐนันดร์ศักดิ์ เวียงสารวิน (Tanansak Weigsarawin)
ชื่อวิทยานิพนธ์ จู่ต่าเอาะ : ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารและพฤติกรรมการบริโภคของชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีชุมชนบ้านกล้วย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ("Ju-Ta Ou" : food beliefs and practices o Karens ; an ethnographic case study of dietary pattern in Bankleuw Community, Danchang, Suphanburee)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชามานุษยวิทยา
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/Abstract
  2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร