เลขหมู่ DS570.ข4 พ66 2532
ชื่อผู้แต่ง พัฒน์รพ ขันธกาญจน์ (Phatraphi Khanthaganjara)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การเปลี่ยนแปลงทางการผลิตจากเพื่อบริโภคไปสู่การผลิตเพื่อขายที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวขมุ : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านภูคำ ตำบลงอย อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน (Changes in productive systems from consumptive to commercial and their effects on Khamu Way of life : a case study of Ban Phu Kam, Nan Province)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชามานุษยวิทยา
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/Abstract
  2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร