เลขหมู่ บค.2/04 2542-002
ชื่อผู้แต่ง พรพล ปั่นเจริญ (Pornpol Pancharoen)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การเปรียบเทียบรูปแบบกลองมโหระทึกในประเทศไทย ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม (Comparative typology of bronze drums in Thailand, China and Vietnam)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/abstract
  2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร