รายการที่ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ

 

 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1. รูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการรองเท้าบู๊ทผ้า ซีเอสชู อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
(Pattern and enterpreneurship strategy of fabric boot CS shoes at Damneansadouk district Ratchaburi province)
เลขหมู่ วจ 2/02 2555 016
ระดับ ปริญญาโท
รัตตินันท์ สวัสดิวรนันท์
(Rattinan Sawaddiworanan)
สาขาวิชาการประกอบการ
2555
2. รูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการรองเท้าบู๊ทผ้า ซีเอสชู อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
(Pattern and enterpreneurship strategy of fabric boot cs shoes at Damneansadouk district Ratchaburi province)
เลขหมู่ HD30.4 ร63 2555
ระดับ ปริญญาโท
รัตตินันท์ สวัสดิวรนันท์
(Rattinan Sawaddiworanan)
สาขาวิชาการประกอบการ
2555

 


หน้าหลัก


ท่านสามารถเลือกสืบค้นข้อมูลได้จากทางเลือกต่อไปนี้

คำค้น   
ระดับ   
ปีการศึกษา   
   
 

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร