รายการที่ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 60 รายการ


 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
11. การปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติกระดับก่อนประถมศึกษาโดยการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร
(A modification of aggressive behavior of an autistic preschool child by using the token economy reinforcement)
เลขหมู่ LC4717.5 ส65
ระดับ ปริญญาโท
สาวิตรี ผลเจริญพงศ์
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2551
12. การฝึกด้วยกิจกรรมศิลปะเพื่อเพิ่มความสามารถในการจำรูปพยัญชนะของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(Practicing with art activities to enhance the alphabet memory in the learning disability student)
เลขหมู่ นพพร ตุ้มทอง
ระดับ ปริญญาโท
นพพร ตุ้มทอง
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
13. การฝึกทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกโดยใช้บัตรพลังร่วมกับสถานการณ์จำลอง
(Social skills practive of Autistic students trhough power cards accompanied with simalation situations)
เลขหมู่ LC3965 ว73 2556
ระดับ ปริญญาโท
วุฒิชัย ใจนะภา
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2556
14. การฝึกทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกโดยใช้บัตรพลังร่วมกับสถานการณ์จำลอง
(Social skills practice autistic students through power cards accompanied with simulations)
เลขหมู่ LC3965 ว73 2556
ระดับ ปริญญาโท
วุฒิชัย ใจนะภา
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2556
15. การฝึกปฏิบัติกิจกรรมประจำวันของเด็กออทิสติกโดยใช้ภาพและการเสริมแรง
(Practicing of daily activities in the autistic child by using pictorial models and reinforcement)
เลขหมู่ LC4717.5 อ94
ระดับ ปริญญาโท
อโรชา ธรรมศิริ
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2551
16. การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดฝึกการเขียนสะกดคำตามหลักการเชื่อมโยงคำพ้องเสียง
(A development of spelling ability in learning disabled students through spelling kits baed on homophonous association principle)
เลขหมู่ LC3965 ส72 2556
ระดับ ปริญญาโท
สุชาดา พุ่มศรีอินทร์
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2556
17. การพัฒนาความสามารถในการอ่านแจกลูกคำตามมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน

เลขหมู่ LC4704.87 พ65
ระดับ ปริญญาโท
พิศเรณู รัตนวิจารณ์
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2550
18. การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สื่อภาพ

เลขหมู่ LC4704.87 พ47
ระดับ ปริญญาโท
พยุง ใบแย้ม
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2550
19. การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเบี้ยอรรถกร
(a modification of undesirable classroom behavior of the student by using the token economy reinforcement)
เลขหมู่ LB1061 ท63
ระดับ ปริญญาโท
ทิพภา ประเสริฐกุล
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2553
20. การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในชั้นเรียนของเด็กออทิสติกโดยใช้การชี้แนะด้วยภาพสัญลักษณ์กับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร
(The reducing of hyperactive behavior in the classroom of the autistic child by guiding with the symbolic picture and token reinforcement)
เลขหมู่ LC4719.ท9 ก45
ระดับ ปริญญาโท
กฤษฎา ม่วงศรีพิทักษ์
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552

 


สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร