รายการที่ 51 ถึง 60 จากทั้งหมด 60 รายการ


 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
51. ผลของการใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก
(The effects of employment of photo booklet with role playing to increase social skills of autistic children)
เลขหมู่ LC3965 ว62 2557
ระดับ ปริญญาโท
วัชระ หนูมงกุฏ
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2557
52. ผลของการใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมโดยการชี้แนะด้วยภาพเพื่อลดพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของเด็กสมาธิสั้น

เลขหมู่ LC4713.5.ท9 ร36
ระดับ ปริญญาโท
รดาธร นิลละออ
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2548
53. ผลของการใช้โปรแกรมฝึกความพร้อมด้านการเขียนของเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า
(Effectiveness of handwriting readiness program for language-delayed children)
เลขหมู่ LC3965 จ64 2556
ระดับ ปริญญาโท
จิราวรรณ พุ่มศรีอินทร์
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2556
54. ผลของการใช้ร่องตัวอักษรร่วมกับแบบฝึกหัดเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนตัวอักษรของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(The effect of using slitted-alphaberts together with supporting excercises in developing writing ability of a learning disabled student)
เลขหมู่ LC4704.85 ภ34
ระดับ ปริญญาโท
ภทรพร เล็กประเสริฐ
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
55. ผลของการทำสัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งของเด็กออทิสติก
(The effects of contingency contracts to decrease getting up from seats while learning of Autistic Children)
เลขหมู่ LC3965 จ73 2556
ระดับ ปริญญาโท
จุติพร ปานา
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2556
56. ผลของการสอนโดยการกำหนดรหัสสีร่วมกับเทคนิคการจำเพื่อเพิ่มความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(The use of color coded together with loci method to improve the ability of Thai-spelling in written form for students with learning disability)
เลขหมู่ LC3965 พ24 2557
ระดับ ปริญญาโท
พชรมน เฮงตระกูล
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2557
57. ผลของการเสริมแรงพฤติกรรมเทคนิคดีอาร์เอ ต่อการลดพฤติกรรมปีนที่สูงของเด็กออทิสติก
(The effect of dra techinique in reducing bed-climbing behavior in the autistic child)
เลขหมู่ LC4719.ท9 ส63
ระดับ ปริญญาโท
สัณห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุล
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
58. ผลของการเสริมแรงพฤติกรรมแบบดีอาร์ไอ ต่อการลดพฤติกรรมแย่งสิ่งของของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

เลขหมู่ LC4637.ท9 ร65
ระดับ ปริญญาโท
ระวิพร ธรรมสอน
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2548
59. ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองต่อการลดพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

เลขหมู่ LC4019 พ67
ระดับ ปริญญาโท
พิเชษฐ์ ศรีอนันต์
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2549
60. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Teaching Thai language writing for a student with learning disability by the method of teaching writing through easy story tales)
เลขหมู่ G70.215.ท9 ก47
ระดับ ปริญญาเอก
เกริกไกร แก้วล้วน
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2551

 


สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร