รายการที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 60 รายการ


 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านคำที่มีสระประสมของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(The using of whole word reading teaching method as paired with songs to improve ability in reading diphthong in the learning disability student)
เลขหมู่ LC4704.87 ห36
ระดับ ปริญญาโท
หนึ่งฤทัย รอดพ้น
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
2. การชี้แนะด้วยการเสนอตัวแบบร่วมกับการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมในการรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนออทิสติก
(Teacher's prompting and positive reinforcement to promote social behaviors during lunchtime of an autistic child)
เลขหมู่ LC3965 อ72 2556
ระดับ ปริญญาโท
เอกสุรีย์ พรสุริยชัย
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2556
3. การใช้การเสริมแรงที่เป็นกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออทิสติก
(The result of activity reinforcements to reduce hand flick behaviors of an autistic child)
เลขหมู่ LC3965 น63 2556
ระดับ ปริญญาโท
นันทิชา โสมนาม
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2556
4. การใช้กิจกรรมศิลปะพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(A using of art activities to develop spelling ability of a learning disabled student, Prathomsuksa four)
เลขหมู่ LC4704.85 น54
ระดับ ปริญญาโท
นวลใย ปฏิโก
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2551
5. การใช้ตัวแบบจากการเล่านิทานเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

เลขหมู่ LC3969 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุนิสา แสงอนันต์
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2548
6. การใช้นิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(A using of tales accompanied by pictures to develope reading comprehension ability of learning disability student)
เลขหมู่ LC4704.87 ณ63
ระดับ ปริญญาโท
ณัฐิยา ภูขามคม
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
7. การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(A using of computer assisted instruction to improve word spelling disability for the learning disabilty student)
เลขหมู่ LC4704.82 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริพร แกมขุนทด
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
8. การใช้เบี้ยอรรถกรในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวกรณีอัมพาตครึ่งท่อน
(The effect of taken economy reinforcement in shaping aggressive behavior in the paraplegia student)
เลขหมู่ LC4219 ท63
ระดับ ปริญญาโท
ทิพย์ภาพร เนตรแก้ว
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2551
9. การใช้แบบฝึกเสริมทักษะทางภาษาเรื่องการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดแม่กดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

เลขหมู่ LC4706.ท9 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วัฒนา เสนนอก
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2550
10. การใช้โปรแกรมฝึกการเชื่อมโยงการจำคำเพื่อความสามารถในการจำคำที่ประสมด้วยพยัญชนะและสระสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(Using association training program to increase word recalling of a learning disabled student)
เลขหมู่ LC4704.85 ส46
ระดับ ปริญญาโท
สมาน ทวีเลิศ
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2551

 


สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร