รายการที่ 161 ถึง 170 จากทั้งหมด 858 รายการ


 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
161. การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
(Good governance of school administrator and job satisfaction of teacher under jurisdiction of secondary educational service area office 8)
เลขหมู่ LB2831.626.ท9 ป65
ระดับ ปริญญาโท
ปิยะพงษ์ โพธิ์มี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2554
162. การบริหารตามยถากรรม
(Management by volitional action)
เลขหมู่ LB2806 ส75
ระดับ ปริญญาเอก
สุริยะ รูปหมอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
163. การบริหารตามลักษณะองค์การของผู้บริหารโรงเรียนมารีอุปถัมภ์
(The organizational characteristic administration of Marie Upatham School Administrator)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ข57
ระดับ ปริญญาโท
ขวัญเรือน โอนากุล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
164. การบริหารทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาของเทศบาล
(Resources management for educational administration of municipalities)
เลขหมู่ LB2805 น63 2558
ระดับ ปริญญาเอก
นันทนิตย์ ซื่อธานุวงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2558
165. การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับรูปแบบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม
(The human resource management and organizational commitment type of demonstration school personnel in Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LB2831.585.ท9 ส72
ระดับ ปริญญาโท
สุคนธ์ มณีรัตน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2554
166. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการบริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลขหมู่ LB2342.94.ท9 ท56
ระดับ ปริญญาโท
ทวี สีหามาตย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
167. การบริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(The administration affecting officers' organizational commitment of Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus)
เลขหมู่ LB2805 ร72 2556
ระดับ ปริญญาโท
รุ้งนภา เล่าเปี่ยม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2556
168. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสาธิต
(The information and communication technology administration in)
เลขหมู่ LB2805 อ45 2558
ระดับ ปริญญาเอก
อรอุษา ปุณยบุรณะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2558
169. การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทำงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1
(Participative management and teacher's teamwork in municipal schools, region 1)
เลขหมู่ LB2806.3 ช64
ระดับ ปริญญาโท
ชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2554
170. การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
(Participative management and good governance of schools under the office of Samutsakhon educational service area)
เลขหมู่ LB2831.626.ท9 ก57
ระดับ ปริญญาโท
เกษมศรี จาตุรพันธ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2554

 


สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร