รายการที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 858 รายการ


 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
1. The development of the effective sub district school through the partnership process in Thailand
(การพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลผ่านกระบวนการภาคีเครือข่ายในประเทศไทย)
เลขหมู่ LC1035.8.T4 M84
ระดับ ปริญญาเอก
Mullawee Rochefolle
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2554
2. The exercise power of female administrators affecting academic administration of private schools in Bandkok metropolis
(การใช้อำนาจของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก65
ระดับ ปริญญาโท
กัลยมน อินทุสุต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
3. กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(The relationship between student activities process and emotional quotient in basic education schools)
เลขหมู่ LB1139.E5 พ43
ระดับ ปริญญาโท
พรทิพย์ อรชุน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
4. กระบวนการทีมที่สัมพันธ์กับมาตรฐานงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
(Tea, [rpcess related to the academic standard in secondary schools under the Department of General Education Region V)
เลขหมู่ LB2806.3 ก62
ระดับ ปริญญาโท
กัญญา เริ่มภักตร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
5. กระบวนการนิเทศการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตร สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 1
(The supervisory process of basic education curriculum implementation in municipality networked schools, Educational region I)
เลขหมู่ LB2806.15 ป47
ระดับ ปริญญาโท
ประไพพิศ วุฒิสุข
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
6. กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร
(The supervision process of the administrator of Watsrinuanthammawimon school under the Bangkok metropolitan administration)
เลขหมู่ LB2805 พ44 2557
ระดับ ปริญญาโท
พรรณภา มหาวิชา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2557
7. กระบวนการนิเทศที่ส่งผลต่อการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เขตตรวจราชการที่ 4
(The supervision process afecting school curriculum development in pilot and network schools implimenting dercation curriculum B.F.2544, inspection area 4)
เลขหมู่ LB2806.15 อ63
ระดับ ปริญญาโท
อัจฉรา จินดาพงษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
8. กระบวนการนิเทศที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
(Supervision process and teacher's performance of private schools in Bangkok metropolitan)
เลขหมู่ LB1047.5 ช73
ระดับ ปริญญาโท
ชุติมา แย้มจ่าเมือง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2554
9. กระบวนการนิเทศในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
(Supervisory process of standardized quality private school)
เลขหมู่ LB1047.5 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริพงษ์ อังศุจินดา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
10. กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย
(The educational development paradigm for the local area of his excellency banharn silpa-arch the 21th priminister of Thailand)
เลขหมู่ LB2805 พ62 2558
ระดับ ปริญญาเอก
พัชราวรรณ เจริญพันธุ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2558

 


สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร