รายการที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 41 รายการ

 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
1. การกำหนดมูลค่าผลงานศิลปะร่วมสมัยไทย
(The price determinations of contemporary Thai art)
เลขหมู่ จปภ 1/05 2551 008
ระดับ ปริญญาตรี
รวีวัชร์ ปานช่วย
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์
2551
2. การจัดนิทรรศการศิลปะในโรงอาหารมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
(Organizing an art exhitbition in the Canteen of Silpakorn University, Wang Tha Phra Campus)
เลขหมู่ จปภ 1/05 2557 004
ระดับ ปริญญาตรี
นิรมล เรืองสอาด
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์
2557
3. การศึกษาคติความเชื่อจากภาพจิตรกรรมภายในศาลาโรงธรรมวัดโคกศรีสะเกษ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
(A study of mythological from the painting inside Dalarongtham Wat Koksrisaket Ampher Paktongchai Nakhonrachasima)
เลขหมู่ จปภ.1/05 2552-003
ระดับ ปริญญาตรี
สุภีมพศ ทองสกล
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์
2552
4. การศึกษางานไม้แกะสลักบ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
(Study of Lanna wood carving in Banthwai community at Hangdong disitrict, Chiang Mai province)
เลขหมู่ จปภ 1/05 2551 005
ระดับ ปริญญาตรี
วิทยา ก๋าคำ
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์
2551
5. การศึกษายุคทองของศิลปะนามธรรมในประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ.2506-2520
(The study of golden age abstract art in Thailand between 1963-1977)
เลขหมู่ จปภ 1/05 2551 004
ระดับ ปริญญาตรี
วรพันธ์ สิทธิเสรี
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์
2551
6. การศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมของตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม
(The study of style of the main mansion at Bangkhunprom Place)
เลขหมู่ จปภ 1/05 2550 002
ระดับ ปริญญาตรี
หัสภพ ตั้งมหาเมฆ
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์
2550
7. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีความคิดเกี่ยวกับโลกในอุดมคติ
(The creation of contemporary art production that refers to idea about Utopia)
เลขหมู่ จปภ.1/05 2552-002
ระดับ ปริญญาตรี
ปิยณัฐ เมฆกระจ่าง
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์
2552
8. ความเข้าใจความหมายพื้นฐานทางศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากร
(Art students' comprehension of "art," basic meaning, in Silpakorn University)
เลขหมู่ จปภ.1/05 2552-001
ระดับ ปริญญาตรี
วรรณพร พัฒนเสถียรกุล
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์
2552
9. ความงามของการดำรงอยู่ร่วมกันทางวัตถุในวัฒนธรรมหลากหลาย
(Beauty of the materials coexistence in multi cultures)
เลขหมู่ จปภ 1/05 2554 003
ระดับ ปริญญาตรี
พรวิภา สุริยากานต์
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์
2554
10. จิตรกรรมทิวทัศน์ของสมวงศ์ ทัพพรัตน์
(Landscape paintings of Somwong Tapparat)
เลขหมู่ จปภ 1/05 2558 003
ระดับ ปริญญาตรี
กิตติธัช กลิ่นมาลัย
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์
2558

 


สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร