แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ Thesis  

ท่านสามารถเลือกสืบค้นข้อมูลได้จากทางเลือกต่อไปนี้

คำค้น   
ระดับ   
ปีการศึกษา   
   
 

สาขาวิชา (ระดับปริญญาโทและเอก)
 
ปีการศึกษา
 
สาขาวิชา (ระดับปริญญาตรี)
 

วิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป คลิกที่นี่

   

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย   สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร