<< แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ >>

ท่านสามารถเลือกสืบค้นข้อมูลได้จากทางเลือกต่อไปนี้

คำค้น   
ระดับ   
ปีการศึกษา   
   
 

สาขาวิชา (ระดับปริญญาโทและเอก)
 
ปีการศึกษา
 
สาขาวิชา (ระดับปริญญาตรี)
 

สำหรับวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป คิลกที่นี่

ติดต่อสอบถาม ที่ e-mail: tnp_lib@su.ac.th

 

Get Adobe Acobat Reader
<<หากไฟล์เปิดไม่ได้ ให้โหลด Adobe Acrobat X มาติดตั้ง>>

Web Counter

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย   สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร