หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2561

"ท่าพูด" ต่างมุมมอง
GT3471.ท9 ท64 2560 c.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

15 เมืองสวยรอบลอนดอน
DA632 .จ73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

2310 อวสานกรุงศรีฯ
DS578.9 .ส725 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

780 ไอเดียครบเครื่องเรื่องงานบ้าน
TX324 .ฮ75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Asian crossings : travel writing on China, Japan and Southeast Asia
PN56.T7 A85 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Monastery, monument, museum : sites and artifacts of Thai cultural memory
N7321 .P43 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The accidental tourist : a novel
PS3570.Y45 A33 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The birth of Korean cool กำเนิดกระแสเกาหลี
DS904 .ฮ23 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Oxford handbook of archaeological ceramic analysis
CC79.5.P6 O96 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The rhetoric of empire : colonial discourse in journalism, travel writing, and imperial administration
PR129.D46 S68 1993
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Theory of love เหตุ ผล คน รัก
BF575.ร6 ป64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Travel narrative and the ends of modernity
PR756.T72 B87 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กลางใจโซลสู่กลางใจเรา = Seoul to Soul
HD8037.ก7 .ก46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การกัดกระจก
TT298 .ว63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การข่มขู่ทางอารมณ์
BF611 .จ85 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน
GF41 .บ64 2551
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การติดตามและประเมินการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย
BF778 ส63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก = 3D printing : the next industrial revolution
TS171.95 บ64 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การวิเคราะห์การเมือง : ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ = Analyzing politics : an introduction to political science
JA71 .อ72 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน = Education for sustainable development
LC71 ก64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การออกแบบอาคารบริการทางดาราศาสตร์ = Design of astronomy building
NA2750 .ท43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การเขียนภาพประกอบด้วยสีโปสเตอร์
NC1810 อ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การเขียนลายไทยเบื้องต้น
NC335.ก1 ศ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คติสัญลักษณ์และการออกแบบวัดอรุณราชวราราม = The Philosophical constructs of Wat Arun
ส NA6022.ธ3อ4 ช634 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คราสและควินิน : รื้อสร้าง 'ปากไก่และใบเรือ' ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์
PL4200.5 .พ655 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความทรงจำที่ก้าว
DS586.8 ม735 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ความรู้ด้านการซ่อมอนุรักษ์แผนที่
Z701.3.M37 ห55 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คู่มือระบบเขียนภาษาโซ่(ทะวืง)อักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา
PL4195.ส1 ค74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี พิมพ์พร้อมกับฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.2310-2381) และพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เฉพาะตอน พ.ศ.2310-2363)
DS581 .น463 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท : สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลาวและความเป็นไท
DS523.4.ต9 ช43 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ธนบัตร ร.9 : 70 ปี ใต้ร่มพระบารมี
ส HG1250.55 .ธ373 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ธนบัตรรัชกาลที่ 9 : เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
ส HG1250.55 .ธ365
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ธนบัตรไทยสมัยรัชกาลที่ 9 = Thai Banknotes in the time of King Rama IX
HG1250.55 .ธ375 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นวนิยายกับสังคมไทย (2475-2500)
PN3459.ท9 ต43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา
PL4207 .ส36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิสัยเศรษฐีทำแบบนี้ถึงเก็บเงินได้
HG179 .ฮ63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย
SB432.7 .น65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บทสรุปโครงการวิจัย "การเงินอิสลามกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"
BP173.75 .บ35 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


บันทึก ณ ท่าตะเกียบ : จากต้นน้ำสู่วิถีชุมชน
DS589.ฉ64 บ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บันทึกความจงรัก
DS586 .บ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บันทึกคำจงรัก
DS586 .บ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บาร์เซโลนากว้างมาก
DP402.B27 ล65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการในการอนุรักษ์โบราณสถาน
CC135 .ส43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์ = History : a very short introduction
D16.8 .อ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์โลกเล่มเล็ก = A little history of the world
D23 .ก94 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : รายงานการวิจัย
LB2341.8.ท9ส624 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ปุ๋ยอินทรีย์ = Organic fertilizer
S654 ม73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตชุมชน
QH541.15.ช66 ป64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พวกเราขอเล่าบ้าง : อยู่วังสระปทุม 2
SF442 .ส74 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ = The evolution of Phra Prangs in Siam
ส NA6021 ศ624
รายละเอียดเพิ่มเติม...


มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน = Heritage of the nations : lessons learned
CC135 .ม43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ราชวงศ์สยาม = The monarchs of Thailand
DS571 .ส87 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รายงานวิจัย 72 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาพลักษณ์ โอกาส และศักยภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรในมุมมองของสังคม = Silpakorn University 72 years : University’s potentiality, image, and opportunity perceived by a society
LG395.ท9ศ6 ก43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รำลึกศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ในรั้วโดม
DS570.6.ป464 ร64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ร้อยภาพเล่าเรื่องเมืองกาฬสินธุ์ = Arranging the pictures for telling story of Kalasin city
DS589.ก6 ร54 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วัสดุและสื่อในประติมากรรม = Material and media in sculpture
NB1170 .จ62 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วาดโมเอะคาแรคเตอร์แบบมืออาชีพ ฉบับการวาดคู่ผู้ชาย
NC1709.ค93 ว635 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารหน้าจั่ว : ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 32 (มกราคม-ธันวาคม 2560) : เทคโนโลยี นวัตกรรมทางสถาปัตยกรรม และการจัดการโครงการก่อสร้าง
NA6.ท9 ศ67 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วิธีเดินทางกับแซลมอน = Come viaggiare con un salmone
PQ4865.อ72 ว63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศรีลังกา : การเสด็จพระราชดำเนินเยือนของสองกษัตริยาธิราชไทย
DS489 .ศ464 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศัพท์เก่าหนังสือเก่า = Olden words and books
DS563.5 .อ773 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปกรรมงานช่างวัดอรุณราชวราราม = The craftsmanship of Wat Arun
ส NA6022.ธ3อ4 ศ64 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ศิลปะการแทงหยวก ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย
TT879.ก45 ม56 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปะอนารยะ = Primitive Art
N5311 .ห43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปะในศตวรรษที่ 20 : พัฒนาการและจุดเปลี่ยนจากศิลปะสมัยใหม่ถึงหลังสมัยใหม่
N6350 .ส44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สงครามที่ไม่มีวันชนะ : ประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเชื้อโรค
RA395.ท9 ช63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สมุดภาพจดหมายเหตุพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ยุวราชสกุลวงศ์
DS582.57 .ส454 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
DS571.4 .ภ63 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมุดภาพสรรเสริญพระบารมี เอกบรมจักริน พระสยามินทร์ พระยศยิ่งยง
ส DS586.8 .ส457 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : ฐาปนันดรศิลปิน และศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
N7322.5 .ส261 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
N7322.5 .ส262 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
N7322.5 .ส263 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : อัครศิลปิน อัคราภิรักษศิลปิน วิศิษฏศิลปิน และองค์ความรู้จากโครงการฯ
N7322.5 .ส264 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือพิมพ์ลาว : พาดหัวข่าวหน้าหนึ่ง
PN5449.ล65 ร63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย = Principles on conducting and writing thesis and research
LB2369 ส733 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักหิน-ใบเสมา : ในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
BQ5075.ส74 ร73 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ห้องแต่งเองของหนุ่มสาวชาวเบอร์ลิน = Berlin-wohnen nach geschmack
NK2050 .ย72 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

องค์ประกอบของศิลปะ = Composition of art
N7430 .ช45 2559 c.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...


อย่าคิดถึงช้าง! : คู่มือสร้างการเมืองใหม่ผ่านการวางกรอบคิดและวาทกรรมสาธารณะ = The all new don't think of an elephant: Know your values and frame the debate
JA85.2.ส57 ล75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อัคราภิรักษศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ
DS586.5.ส66 อ63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อังกฤษ + สก็อตแลนด์ : เที่ยวเมืองผู้ดีและดินแดนแห่งปี่สก็อต
DA632 .ด64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อาหาร UNSEEN ไตลื้อ
TX724.5.ท9 ว665 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...


อาหาร UNSEEN ไตลื้อ
TX724.5.ท9 ว665 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อิตาลี
DG430.2 .อ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อ่านง่ายและดูงาม : การจัดวางตัวอักษรไทย
Z251.ท9 ส73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เกร็ดภาษาหนังสือไทย ฉบับปรับปรุง
PL4160 .ส42 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เกิดมาเพื่อเป็นจิตรกร ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง = Born to be a painter Praiwan Da-Kliang
ส ND1023.พ49 พ49 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เงาะป่า
PL4209.2.จ73 ง75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เป็นคนแบบไหนบอกได้ด้วยเลขวันเกิด
BF1891.ล7 ซ75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เป็นเด็กดีนะ
รส ต665ป72 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เพลงพระราชนิพนธ์ อัครคีตกวี น้อมสดุดีถวายสักการะ
M1825.ท9 ก52 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดนมังกร
DS711 .ท74 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เสียงที่ยังมีชีวิตความหวังและความคิดของดุสิต นนทะนาคร
CT1548.ด755 ส85
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แคร์เช่นมิตร
PL4209.3.พ62 ค85 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


โฉมหน้าศักดินาไทย : บทวิเคราะห์ประวัติศาสตร์พัฒนาการของสังคมไทยอันท้าทายสายตารัฐ
DS568 .จ675 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โยเดียกับราชวงศ์พม่าเรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้ = Friends or foes, the unknown story of Yodia and Ayutthaya dynastry from a Burmese perspective
DS528.5 .ฮ64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โลกของคนไร้บ้าน
HV4602.55 บ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ 14 ตุลา "เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์"
DS586.2 .ว54 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...