แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2560

"คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี
GR312 .ศ64 2559 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

"พระเสด็จสู่ฟ้าสุราลัย พระการุญยังอยู่ในใจนิรันดร์" สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
DS570.45.พ74 พ46 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

100 ปี สถานีกรุงเทพ
HE3320.5.ฮ7ก4 ป44 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

5 ร้อยพันความงดงามจากอีเมลของยอดเยี่ยม
PL4209.4.ย54 ห65 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...


A people's tragedy : the Russian Revolution, 1891-1924
DK260 .F54 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bulgarian monasteries : guardians of spirituality throughout the ages
NA5881 .S67 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Charoenkrung : Creative district = ย่านสร้างสรรค์ : เจริญกรุง
TR646.ท92จ74 ส44 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Climate change : a beginner's guide
QC903 .B68 2010
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Dirty pretty things
PR9619.4.F38 D57 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Gosho Aoyama : the complete color works 1994-2002
NC1764.5.ญ6 ก94 2546
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Looking at pictures in picture books
PN1009.A1 D66 1993
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Love & misadventure
PR9619.4.L44 L68 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The Other tongue : English across cultures
PE2751 .O83 1992
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The sense of an ending
PR6052.A73 S46 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Travel different Thailand
DS566.2 .W47 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Treasures of Bulgaria
N7181 .K65 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม...


กลัว = Fear
Ex TR647.ม64 ก46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การทำความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์
AM111 .จ666
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33
Ex N7321 .ศ613 2559 c.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62
Ex N7321 .ศ6 2559 c.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18
Ex NK4156.6 .ศ65 2559 c.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
TT848 .ค95 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
DS570.4.ศ44 จ35 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรึงใจนิจนิรันดร์ ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ
NA1523.ต46 ต45 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ ม.ป.ช., ม.ว.ม.
NA1523.ต46 ท64 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นาฏยวรรณกรรมวิจักษณ์ : บทละครคุณสมภพ
PL4209.2.ส45 ม64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทรรศการศิลปะ : ๙ นบพระภูมิบาล
Ex N7322.ต4 น66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บูรพศิลปิน พุทธศักราช 2558
N7322.5 .ส27 2558 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 1 : ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคโบราณ ศิลปะอียิปต์ ศิลปะเมโสโปเตเมีย ศิลปะกรีก ศิลปะโรมัน และศิลปะไบแซนทีน
N5310 .ก642 2558 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2 : ศิลปะตะวันตกยุคกลาง = The Middle age or medieval art
N5970 .ก642 2558 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปุราโณวาท : หลักจริยศาสตร์สร้างดุลยภาพชีวิตแบบล้านนา
BJ1289 .ป74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผ้าและงานพิมพ์ผ้าสำหรับแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย = Fabric and print for fashion
TP930 .น65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช : มรดกพุทธศาสนาสถาปัตยกรรมศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้
NA6022.น4พ45 ก75 2560 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส DS586.1 .พ463 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พ่อค้าไทยยุค 2480-2490
HF331.ท9 อ74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พัทลุงและเมืองโบราณชัยบุรี
DS589.พ46 พ63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เพียงพ่อก็พอเพียง = The soul of Siam
ส DS586.1 .พ82 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เพียงพ่อก็พอเพียง = The soul of Siam
ส DS586.1 พ82 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เพียงพ่อก็พอเพียง = The soul of Siam
ส DS586.1 พ82 ล.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
GV944.ท9 ฟ73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์ 3 มหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
Ex NE755 .ศ6676 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาพเล่าพระพุทธประวัติ = Pictorial Biography of the Lord Buddha
BQ888.ท9 ส75 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภารตะศึกษาฟอรั่ม ครั้งที่ 7
DS423 .บ725 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มงกุฎกวี
PL4206.7 .ก54 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท : รวมข้อเขียนของพระอาจารย์ชาวจีนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
DS586.5.ท75 ม85 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา รางวัลคึกฤทธิ์สาขาศิลปะการแสดง พุทธศักราช 2559
PN2287.จ63 ร55 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ร้อยผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย
HF5415.153 .ร54 2556 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม
DS795.8.พ46 จ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีด้านศิลปวัฒนธรรม
DS589.ก54 ฟ64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รายงานการวิจัยเรื่องผลงานศิลปะเทคนิคซิลค์สกรีน ชุด "สภาวะแห่งความไม่เที่ยง" = Silk-screen art project "The state of impermanence
TT273 .ธ64 2559 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาและการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์หุ่นตะวันออกและตะวันตก = Eduaction and linking the history of east and west puppet
PN1979.ห7 น646 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ล้านนาวิถีทัศน์ : ปทัสถานสังคมคุณภาพ (วิเคราะห์ด้วยมุมมองทางอภิปรัชญาและจริยศาสตร์)
DS588.ห74 พ65 2559 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ศิลปกับสังคมครั้งที่ 20 เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ 8 : 70 ปี สันติภาพไทย สันติภาพโลก
Ex N5085.ก4 ป45 2559 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปะร่วมสมัยไทย = Thai contemporary art
N7321 .ศ663 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก = Female artists in history of western art
N8354 .ป65 2560 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2559
N7322.5 .ค355 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ ต้นฉบับบทภาพยนตร์
PZ7.R688 ส63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สิงห์ปัญจาบ ณ สยามประเทศ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา สังคมวัฒนธรรม
BL2020.ซ6 อ46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สุนทรียศาสตร์ : หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์ = Aesthetics
N69.6.ท9 ก64 2559 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หนองจอก : ลำนำเรื่องราวชุมชนทางรถไฟถึงชายทุ่ง
DS589.พ74 ห35 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


หยาดหยดจากฟากฟ้าสู่ผืนป่าต้นน้ำลำธารไทย
DS586.8 .ผ77 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เหตุเกิดในราชวงศ์ถัง
DS749.3 .ห75 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โหล : 12 ปี ทีเคพาร์ค รวมสารพันเรื่องราวหลากหลายความคิดว่าด้วยการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้และนวัตกรรมห้องสมุด
Z678.9 .ห94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเด็กต้องคำสาปภาคหนึ่งและสอง บทละครเวทีฉบับซ้อมใหญ่ = Harry Potter and the cursed child part one and two
PZ7.R688 ฮ8325 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ = Harry Potter and the philosopher's stone
PZ7.R688 ฮ84 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ = Harry Potter and the chamber of secrets
PZ7.R688 ฮ845 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...