แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2018

มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์ : มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม
GN35 .อ46 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The economic conditions of North-Eastern Siam (1929)
HC445 .M39 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนและดนตรีไทย ลุ่มน้ำป่าสัก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
DS589.พ255 ศ66 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชีวประวัติและผลงานช่างภาพ Portrait และสารคดีชื่อดังระดับโลก
TR139 .ก63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2018

American Anthropologist
2018 v.120

AD Architectural Digest
2018 no.193

Shotenkenchiku
2018 v.63

The Journal of Aesthetics and Art Criticism
Summer 2018 v.76

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2018

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่