แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

พุทธปรัชญามหายาน
BQ7382 .อ36 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cambridge grammar for IELTS
PE1106 .H66 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เปิดสมองวัยว้าวุ่น
BF724 .ซ67 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรมไทย
N7321 .ว637 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

American Antiquity
Oct. 2016

Abitare
Oct. 2016

Vogue
Dec 2016

Wallpaper
Jan. 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

Monk comes down the mountain = คนเล็กหมัดอรหันต์
DVDTM1903
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Captain America civil war = ศึกฮีโร่ระห่ำโลก
DVDTM1900
รายละเอียดเพิ่มเติม...