แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

ทศพิธราชธรรมแห่งรัชกาลที่ 9
DS586.8 .ร94 2553
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทรรศการสร้างสรรค์ + ชุมชน
N7321 .บ75 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Residence เรื่องลับในทำเนียบประธานาธิบดี
F204.ท64 บ94 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cambridge English IELTS 10
PE1128 .C35 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

American Antiquity
Oct. 2016

Art Journal
Fall 2016

Interpreter and Translator Trainer
Nov. 2016

Idea
Dec. 2016

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

Independence day : resurgence = ไอดี 4 : สงครามใหม่วันบดโลก
DVDTM1901
รายละเอียดเพิ่มเติม...

X Men Apocalypse = Xเม็น อะพอคคาลิปส
DVDTM1898
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bad neighbours 2 = เพื่อนบ้านมหา บรร ลัย 2
DVDTM1909
รายละเอียดเพิ่มเติม...