แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

Cambridge grammar for IELTS
PE1106 .H66 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทรรศการสร้างสรรค์ + ชุมชน
N7321 .บ75 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรัง : เมืองท่าอันดามัน
DS589.ต46 ส45 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เรื่องเล่าจากสวนขี้คร้าน
PL4209.4.ส635 ร85
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

Ethnic and Racial Studies
Nov. - Dec. 2016

American Antiquity
Oct. 2016

International Journal of Cultural Property
V.23., No. 3

Arts of Asia
Nov. - Dec. 2016

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

The himalayas = แด่มิตรภาพสุดขอบฟ้า
DVDTM1907
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Legend of Tarzan = ตำนานแห่งทาร์ซาน
DVDTM1902
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Hana's Miso Soup = มิโซะซุปของฮานะจัง
DVDTM1905
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Art=(Love)2 = รักยกกำลังสอง
DVDTM1912
รายละเอียดเพิ่มเติม...