แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2018

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management
HF5549 .ส24 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ย่องเบาเข้าญี่ปุ่น
DS812 .ต94 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วรรณกรรม : ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ = A little history of literature
PN511 .ซ63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2018

Sculpture
2018 v.37 no.6

Arts of Asia
2018 v.48 no.4

Ceramics Monthly
2018 v.66 no.7

The Burlington Magazine
2018 v.160 no.1385

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2018

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่