แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Less is more : limited colour graphics in design
NK1548 .L47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จอมเวทเทพ Excel
HF5548.4.M523 ศ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมุดภาพตรวจราชการหัวเมือง ช่วงกึ่งทศวรรษก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
DS583.1 .ส47 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Collage therapy : cutting out stress
TT910 .E45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

AD : Architectural Digest
2017

Southeast of now
2017

A+U
2017

Communication arts
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Life itself = ชีวิตจริงยิ่งกว่าหนัง
DVDTM1985
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Hunting ground = ชมรมล่าหญิง
DVDTM1982
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Iris = เปรี้ยวที่ใจ วัยไม่เกี่ยว
DVDTM1978
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Act of killing = ฆาตกรรมจำแลง
DVDTM1979
รายละเอียดเพิ่มเติม...