แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

วันหนึ่งในชีวิตของอีวาน เดนิโซวิช
PQ3476.ซ5 ว6 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนามนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์วิชาการ ส่องสังคมวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
DS523.2 .อ725 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เราต่างมีทางของตัวเอง
BF637.ช6 ด94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รู้ทันสันดานศัพท์ฉบับ forget me not English
PE1449 .ฑ84
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Ceramics Monthly
2017

Leonardo
2017/Vol.50

House & Garden
2017

Southeast of now
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

1971 = ฉีกเอฟบีไอ
DVDTM1984
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Hunting ground = ชมรมล่าหญิง
DVDTM1982
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Iris = เปรี้ยวที่ใจ วัยไม่เกี่ยว
DVDTM1978
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Life itself = ชีวิตจริงยิ่งกว่าหนัง
DVDTM1985
รายละเอียดเพิ่มเติม...