แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Food futures : sensory explorations in food design
TX546 .F66 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The art of sketching : 400 years of travel diaries
N8258 .A74 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์
DS586.5.ท75 บ72 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ถนิมพิมพาภรณ์
NK7378.7.ก1 ถ35 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Crafts
2017

Journal of Southeast Asian Studies
2017

Southeast of now
2017

Art of Asia
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Cartel land = ผ่าแดนนรก
DVDTM1981
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Siya Ke Ram = สีดาราม ศึกรักมหาลงกา
DVDTM1973
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The look of silence = ฆาตกรเผยกาย
DVDTM1980
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Hunting ground = ชมรมล่าหญิง
DVDTM1982
รายละเอียดเพิ่มเติม...