แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

การวิเคราะห์ลักษณะและความหมายรอยพระพุทธบาทในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
BQ922 .ก64 2559 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

งานศิลปกรรมเมื่อแรกครั้งพระพุทธศาสนาเข้ามาในอีสาน
N8193.ท9 ช54 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Destiny to imagination
ND1460.F35 P73 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Eat and go : branding & design for takeaway and restaurants
NC1002.P33 E37 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Leonardo
2017/Vol.50

House & Garden
2017

American craft
2017/Vol.77

Frame
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Cartel land = ผ่าแดนนรก
DVDTM1981
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Citizenfour = แฉกระฉ่อนโลก
DVDTM1983
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The circle = มีเธอ มีฉัน มีเรา
DVDTM1986
รายละเอียดเพิ่มเติม...

1971 = ฉีกเอฟบีไอ
DVDTM1984
รายละเอียดเพิ่มเติม...