แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Destiny to imagination
ND1460.F35 P73 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Landscape architectural design and construction technology
SB472.45 .A75 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนามนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์วิชาการ ส่องสังคมวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
DS523.2 .อ725 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Titillanting tales from Northern Thailand
GR312.5.N67 T57 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

American craft
2017/Vol.77

Ceramics Monthly
2017

Art History
2017

AD : Architectural Digest
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Siya Ke Ram = สีดาราม ศึกรักมหาลงกา
DVDTM1973
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The circle = มีเธอ มีฉัน มีเรา
DVDTM1986
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Citizenfour = แฉกระฉ่อนโลก
DVDTM1983
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The look of silence = ฆาตกรเผยกาย
DVDTM1980
รายละเอียดเพิ่มเติม...