แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Collage therapy : cutting out stress
TT910 .E45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รู้ทันสันดานศัพท์ฉบับ forget me not English
PE1449 .ฑ84
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Titillanting tales from Northern Thailand
GR312.5.N67 T57 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ = Strategic human resources management
HF5549.5.M3 ส72 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Archaeology
2017

Communication arts
2017

AD : Architectural Digest
2017

American craft
2017/Vol.77

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

The look of silence = ฆาตกรเผยกาย
DVDTM1980
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Life itself = ชีวิตจริงยิ่งกว่าหนัง
DVDTM1985
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Hunting ground = ชมรมล่าหญิง
DVDTM1982
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Siya Ke Ram = สีดาราม ศึกรักมหาลงกา
DVDTM1973
รายละเอียดเพิ่มเติม...