แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Titillanting tales from Northern Thailand
GR312.5.N67 T57 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Look inside : cutaway illustrations and visual storytelling
T11.8 .V45 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

My graphic DNA : portfolio design & self-promotion
NC1001 .M98 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Art History
2017

Archaeology
2017

Leonardo
2017/Vol.50

House & Garden
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

The Act of killing = ฆาตกรรมจำแลง
DVDTM1979
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Siya Ke Ram = สีดาราม ศึกรักมหาลงกา
DVDTM1973
รายละเอียดเพิ่มเติม...

1971 = ฉีกเอฟบีไอ
DVDTM1984
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Iris = เปรี้ยวที่ใจ วัยไม่เกี่ยว
DVDTM1978
รายละเอียดเพิ่มเติม...