แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2016

Balinese painting and sculpture
ND1026.6.B35 V53 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เมืองของผู้คน
HT166 .ก745 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ
GN635.ท9 ก655 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ไม้ดอกหอมในวรรณคดีไทย
SB302.ท9 ว63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2016

Ethnic and Racial Studies
Sep. - Oct. 2016

Economic Development and Cultural Change
Oct. 2016

Art Libraries Journal
No. 41, 2016

Architectural Design
Sep. - Oct. 2016

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2016

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่