แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2018

China : visions through the ages
DS714 .C45 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Communities of Potential Social Assemblages in Thailand and Beyond
HN700.55.Z9C6 C65 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
HC445.ฮ7ต9 ศ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์หยาดฝน = Rain a natural and cultural history
QC925 .บ64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2018

Art and AsiaPacific
2018 no.109

Collection
Summer 2018 no.76

South East Asia Research
2018 v.26 no.2

Journal of social archaeology
2018 v.18 no.2

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2018

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่