แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2018

โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ สร้างโอกาสเพื่อยึดแผ่นดิน = Toyotomi Hideyoshi
DS869.ท94 ป84 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Wonderwall case studies : works by a global interior design firm
NK2195.S89 W66 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย : ครอบครัว ชุมชน ชีวิตสามัญชน ความทรงจำ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ : รวมบทความจัย
DS571 .ส6455 2558 c.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หัวใจเซนเซสร้างคนแบบญี่ปุ่น
LA1312 .ก75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2018

Detail
2018 no.6

Smithsonian
2018 v.49 no.3

Manusya
2018 v.21 no.2

Art and AsiaPacific
2018 no.109

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2018

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่