แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2018

Figure drawing for all it's worth
NC765 .L66 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้
HC445.ฮ7ต9 ก625 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cities ความเมืองเรื่องบ้าน
PL4209.4.ล66 ซ65 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
HC445.ฮ7ต9 ศ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2018

MD
2018 no.7

Leonardo
2018 v.51 no.3

Expedition
Fall 2018 v.60 no.2

Art and AsiaPacific
2018 no.109

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2018

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่